CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XĂNG DẦU

Địa chỉ: 446 Nơ Trang Long, Tp.HCM

Điện thoại: 0908.22.55.66 Tiến

Email: trinhtien2012@yahoo.com.vn